Privacy statement

 1. Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door ASBR YouManagement B.V. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

ASBR YouManagement B.V. (hierna: ‘ASBR’) verzamelt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, kandidaten, deelnemers, leveranciers en bezoekers van deze website.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 heeft deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens vervangen.

AVG en bescherming van persoonsgegevens
De bescherming van privacy speelt van oudsher een zeer belangrijke rol in onze organisatie.

In alle verwerkingen binnen onze organisatie gaan wij zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie; de principes als opgesteld in de AVG zijn daarbij uitgangspunt, evenals die in beroepscodes waaraan ASBR zich conformeert of gehouden acht.

Dit houdt o.a. in dat ASBR:

 • u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 • u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ASBR worden verwerkt.
 • niet meer of langer verwerkt dan noodzakelijk.

Doeleinden en grondslagen
ASBR verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: bijvoorbeeld voor de levering van diensten zoals met u overeengekomen, of voor het verwerken van het verzoek dat u ons via een van de formulieren op deze website doet.

ASBR verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • De uitvoering van een overeenkomst. In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen wij en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Als wij u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken dan heeft u ook altijd weer de gelegenheid het recht deze toestemming in te trekken.
 • Wettelijke verplichting. Voor de nakoming van een wettelijke verplichting verwerken wij persoonsgegevens.
 • Gerechtvaardigd belang. Wij verwerken  ook persoonsgegevens als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen evenredige inbreuk maken op uw privacy. Op diverse pagina’s van de website wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u met ons in contact wilt komen, solliciteert of informatie aanvraagt.

In de hierna volgende hoofdstukken informeren wij u meer gedetailleerd.

 1. Website

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. U kunt cookies uitzetten via uw browser.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekst bestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website van ASBR gebruiksvriendelijker.

Waarom gebruiken wij cookies?
ASBR gebruikt cookies om anoniem bij te houden hoeveel bezoekers de site krijgt, welke pagina’s bezocht worden en welke informatieaanvragen worden gedaan. De cookies die ASBR gebruikt bevatten geen naam en adresgegevens; alleen gegevens betreffende uw gebruik worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en ip-adres). Deze gegevens dienen voor analyse van het gebruik en bezoek, zodat wij onze website kunnen optimaliseren en u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om.

Wat gebeurt er als cookies uitgezet worden? 
Als u uw cookies uitzet hebben wij minder inzicht in het (website)gebruik, zodat wij deze niet kunnen optimaliseren om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

Afmelden cookies. Wilt u liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

 1. Uw persoonsgegevens – doeleinden, grondslagen en gebruik van uw gegevens

Het leveren van (pre-)contractuele diensten.
ASBR verwerkt uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Betrokkenheid van en delen met derden.
ASBR kan als Verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstenverlening uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een externe consultant, trainer of assessmentpsycholoog, of om een extern(e) test(systeem) als onderdeel van het assessment, of om ict-systeem of -platform waarmee we onze diensten verrichten, bijvoorbeeld een crm-systeem of e-learning platform.  Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft ASBR de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.

Om juridische redenen delen met derden.
We kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen als we van mening zijn dat toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen; en/of iii) de belangen, eigenschappen of veiligheid van ASBR, onze gebruikers of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet

Verwerking van uw gegevens op deze website.
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze website om u (gepersonaliseerde) webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk met u te communiceren. Uw gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en websites te verbeteren, zoals hierboven uiteengezet. We kunnen gegevens die op onze websites zijn ingevoerd ook gebruiken om per e-mail informatie over andere diensten van ASBR aan u te verzenden, op voorwaarde dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kunt u vanzelfsprekend op elk moment weer intrekken.

Sollicitatiedoeleinden voor vacatures bij ASBR of onze opdrachtgevers.
We bieden u de mogelijkheid op de website om ons uw motivatiebrief en CV en/of sollicitatieformulier toe te sturen in het kader van (open) sollicitaties bij ASBR of een van onze opdrachtgevers. Uw gegevens worden opgeslagen in een database die wordt beheerd door ASBR en gehost door een derde partij. Het is dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen of om u te kunnen voorzien van job-alerts.

 1. Bewaartermijnen

ASBR slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten.

 • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar
 • Deelnemersgegevens in ons administratie – of marketingsysteem: 5 jaar na de laatste registratie of activiteit, zodat we u op basis van eerdere activiteiten kunnen blijven adviseren en informeren over volgende ontwikkelingsstappen.
 • Voor sollicitatieprocedures: 4 weken, tenzij u aangeeft prijs te stellen op een langere bewaartermijn van 1 jaar. Deze kunt u jaarlijks verlengen.
 1. Uw rechten

U hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

Inzage in uw persoonsgegevens.
U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

Rectificatie van uw persoonsgegevens.
Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;

Wissing van uw persoonsgegevens.
U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien: de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt; u ons niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing; u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken; er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als u niet al uw gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.

Overdracht van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit).
U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken voor hergebruik of voor overdracht aan een andere organisatie.

Recht van bezwaar

U kunt uw recht op bezwaar bij ons uiten als u het niet eens bent met onze verwerking van uw gegevens.

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht 

Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

ASBR B.V.
Hoofdstraat 89, 9601 EB Hoogezand
Telefoon: 088 – 1260400 Email: info@asbr.nl

U ontvangt uiterlijk 4 weken schriftelijk antwoord.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevensp.nl) vindt u hiervoor een ingang.

Versiebeheer van deze privacyverklaring
ASBR behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2021.

PRIVACYVERKLARING

1. INLEIDING

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door ASBR B.V.  Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

ASBR B.V. (hierna: ‘ASBR’) verzamelen persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, kandidaten, deelnemers, leveranciers en bezoekers van onze websites.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 heeft deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens vervangen.

AVG en bescherming van persoonsgegevens
De bescherming van privacy speelt van oudsher een zeer belangrijke rol in onze organisatie. Alle assessment-psychologen zijn verplicht lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en (tuchtrechtelijk) gebonden aan een uiterst zorgvuldige omgang met assessmentgegevens.

In alle verwerkingen binnen onze organisatie gaan wij zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie; de principes als opgesteld in de AVG zijn daarbij uitgangspunt, evenals die in beroepscodes waaraan ASBR zich conformeert of gehouden acht.

Dit houdt o.a. in dat ASBR:

u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;

persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;

passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking   en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ASBR worden verwerkt.

niet meer of langer verwerkt dan noodzakelijk.

Doeleinden en grondslagen
ASBR verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: bijvoorbeeld voor de levering van diensten zoals met u en/of uw werkgever overeengekomen, voor precontractuele activiteiten (zoals het doen van offerte) of voor het verwerken van het verzoek dat u ons via een van de formulieren op onze website doet.

ASBR verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

De uitvoering van een overeenkomst. In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen wij en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Als wij u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken dan heeft u ook altijd weer de gelegenheid het recht deze toestemming in te trekken.

Wettelijke verplichting. Voor de nakoming van een wettelijke verplichting verwerken wij persoonsgegevens.

Gerechtvaardigd belang. Wij verwerken  ook persoonsgegevens als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen evenredige inbreuk maken op uw privacy. Op diverse pagina’s van de website wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u met ons in contact wilt komen of informatie aanvraagt.  Zo gebruiken wij uw contactgegevens mogelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven, en voor uitnodigingen voor seminars en overige evenementen.

In de hierna volgende hoofdstukken informeren wij u meer gedetailleerd.

2. WEBSITE

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. U kunt cookies uitzetten via uw browser.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website van ASBR gebruiksvriendelijker.

Waarom gebruiken wij cookies?
ASBR gebruikt cookies om anoniem bij te houden hoeveel bezoekers de site krijgt, welke pagina’s bezocht worden en welke informatieaanvragen worden gedaan. De cookies die ASBR gebruikt bevatten geen naam en adresgegevens; alleen gegevens betreffende uw gebruik worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en ip-adres). Deze gegevens dienen voor analyse van het gebruik en bezoek, zodat wij onze website kunnen optimaliseren en u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om.

Wat gebeurt er als cookies uitgezet worden? 
Als u uw cookies uitzet hebben wij minder inzicht in het (website)gebruik, zodat wij deze niet kunnen optimaliseren om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

Afmelden cookies. Wilt u liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

3. UW PERSOONSGEGEVENS – DOELEINDEN, GRONDSLAGEN EN GEBRUIK VAN UW GEGEVENS.

Het leveren van (pre-)contractuele diensten.
ASBR verwerkt uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Betrokkenheid van en delen met derden.
ASBR kan als Verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een externe consultant, trainer of assessmentpsycholoog, of om een extern(e) test(systeem) als onderdeel van het assessment, of om ict-systeem of -platform waarmee we onze diensten verrichten, bijvoorbeeld een crm-systeem of e-learning platform.  Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft ASBR de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.

Om juridische redenen delen met derden.
We kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen als we van mening zijn dat toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen; en/of iii) de belangen, eigenschappen of veiligheid van ASBR, onze gebruikers of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet

Marketing en verkoopactiviteiten.
ASBR informeert klanten graag over aanbiedingen, innovaties en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend hebt u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

Verwerking van uw gegevens op de ASBR website.
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze website om u (gepersonaliseerde) webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk met u te communiceren. Uw gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en websites te verbeteren, zoals hierboven uiteengezet. We kunnen gegevens die op onze websites zijn ingevoerd ook gebruiken om per e-mail informatie over andere diensten van ASBR aan u te verzenden, op voorwaarde dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kunt u vanzelfsprekend op elk moment weer intrekken.

Sollicitatiedoeleinden voor vacatures bij ASBR of onze opdrachtgevers.
We bieden u de mogelijkheid op de website om ons uw motivatiebrief en CV en/of sollicitatieformulier toe te sturen in het kader van (open) sollicitaties bij ASBR of een van onze opdrachtgevers. Uw gegevens worden opgeslagen in een database die wordt beheerd door ASBR en gehost door een derde partij. Het is dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen of om u te kunnen voorzien van job-alerts.

4. BEWAARTERMIJNEN

ASBR slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten.

Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar

Deelnemersgegevens in ons administratie – of marketingsysteem: 5 jaar na de laatste registratie of activiteit, zodat we u op basis van eerdere activiteiten kunnen blijven adviseren en informeren over volgende ontwikkelingsstappen.

Voor sollicitatieprocedures: 4 weken, tenzij u aangeeft prijs te stellen op een langere bewaartermijn van 1 jaar. Deze kunt u jaarlijks verlengen.

5. UW RECHTEN

U hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

Inzage in uw persoonsgegevens.
U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

Rectificatie van uw persoonsgegevens.
Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;

Wissing van uw persoonsgegevens.
U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien: de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt; u ons niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing; u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken; er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als u niet al uw gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.

Overdracht van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit).
U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken voor hergebruik of voor overdracht aan een andere organisatie.

Recht van bezwaar

U kunt uw recht op bezwaar bij ons uiten als u het niet eens bent met onze verwerking van uw gegevens.

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht 

Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

ASBR B.V.
Hoofdstraat 89, 9601 EB Hoogezand
Telefoon: 088 – 1260400 Email: info@asbr.nl

U ontvangt uiterlijk 4 weken schriftelijk antwoord.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevensp.nl) vindt u hiervoor een ingang.

Versiebeheer van deze privacyverklaring
ASBR behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in maart 2019